Perfection in protectionDisclaimer E-mail

Cuijpers Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen hanteren de METAALUNIEVOORWAARDEN. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN zoals deze luiden in de meest recente versie, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, van toepassing. De METAALUNIEVOORWAARDEN zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link. Op eerste verzoek sturen wij een exemplaar van de METAALUNIEVOORWAARDEN toe. De toepasselijkheid van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wordt expliciet van de hand gewezen.

 

Op onze e-mailberichten zijn altijd de volgende voorwaarden van toepassing:

De informatie in het bericht, waaronder begrepen de eventueel bijgevoegde bijlage(n), mag uitsluitend gelezen, gekopieerd en gebruikt worden door de geadresseerde. Aan het bericht, waaronder begrepen de eventueel bijgevoegde bijlage(n), kunnen geen rechten worden ontleend. Een bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn.

Indien u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om de verzender daarvan in kennis te stellen en alle informatie hierover uit uw computer(s) en server(s) te verwijderen of te vernietigen.

Het is niet toegestaan om een bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cuijpers Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of aan derden te verstrekken.

Cuijpers Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail.

Cuijpers Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen garandeert niet dat het bericht vrij is van virussen, noch dat het bericht is overgebracht zonder inbreuk, manipulatie of tussenkomst van onbevoegde derden.