Perfection in protection



Algemene voorwaarden

Cuijpers Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen hanteren de METAALUNIEVOORWAARDEN.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN zoals deze luiden in de meest recente versie, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, van toepassing. De METAALUNIEVOORWAARDEN zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link.

Op eerste verzoek sturen wij een exemplaar van de METAALUNIEVOORWAARDEN toe.

De toepasselijkheid van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wordt expliciet van de hand gewezen.