Perfection in protectionDisclaimer E-mail

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De Metaalunievoorwaarden zijn tevens hier te raadplegen: Metaalunievoorwaarden 2014.

 

Op onze e-mailberichten zijn altijd de volgende voorwaarden van toepassing: Aan het bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Een bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de afzender te informeren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen of te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cuijpers Groep B.V. en/of gelieerde ondernemingen openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of aan derden te verstrekken.

Cuijpers Groep B.V. en/of gelieerde ondernemingen sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail.

Cuijpers Groep B.V. en/of gelieerde ondernemingen garandeert niet dat het bericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk, manipulatie of tussenkomst van onbevoegde derden.