Perfection in protectionAlgemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De Metaalunievoorwaarden zijn tevens hier te raadplegen: Metaalunievoorwaarden 2014.